Provozní řád

VÝPIS Z PROVOZNÍHO ŘÁDU

Bezpečnostní pravidla v provozovně (k seznámení)

I. STANDARDNÍ ZÁSADY BEZPEČNOSTI

1. PŘÍCHOD NA STŘELNICI

Příchod na střelnici začíná vstupem do „Bezpečného prostoru“, který slouží k uvedení zbraně do stavu, v jakém ji chce zákazník na střelnici mít z hlediska bezpečnosti.

a) Skryté nošení zbraně

 • zbraň musí být skryta v pouzdře pod oděvem dle majitele zbraně;
 • zbraň může být skryta v přepravním pouzdře nebo zavazadle;
 • zbraň může být skryta v originálním nebo jiném příručním zavazadle k přenášení zbraní (kufříky, ledvinky, atd.);
 • náboje k takto nošeným zbraním mohou být u zbraně, v dalších zásobnících a v rychlonabíječích válce revolveru nebo v originálním a jiném balení nábojů;
 • z bezpečnostních důvodů a pro případ kontroly legálního držení zbraně na střelnici, je nutné mít prázdnou nábojovou komoru pistole (zásobník mimo zbraň), válce revolveru a nábojovou schránku pušky.

b) Viditelné nošení zbraně

 • Zbraň může být v prostoru i mimo střelecké tunely nošena viditelně za splnění těchto podmínek:
 • krátká zbraň musí být výhradně v opaskovém nebo podpažním pouzdře;
 • zbraň nesmí být nabita nábojem v nábojové komoře (pistole, revolver, puška);
 • zbraň musí být bez zásobníku (pistole, puška) a bez nábojů ve válci revolveru;
 • zásobníky a rychlo nabíječe mohou obsahovat náboje, ale jsou mimo zbraň.

c) Obecné zásady manipulace se zbraní

 • se zbraní manipulujeme jenom na místě k tomu určeném nebo v sebeobraně;
 • manipulujeme-li se zbraní, prst určený ke zmáčknutí spouště držíme zásadně úplně mimo spoušť;
 • při manipulaci směřuje hlaveň zbraně zásadně do prostoru terčů střelnice;
 • mimo střelnici směřuje hlaveň do relativně bezpečného prostoru (mimo lidi a tak, aby následkem případného výstřelu došlo k co nejmenším škodám na majetku);
 • dbáme na to, aby se nám při manipulaci se zbraní nedostaly části těla před hlaveň (prsty při nabíjení, atd.).

2. ČINNOST SE ZBRANÍ MIMO STŘELNICE

Ve společenských a dalších veřejnosti přístupných prostorách společnosti TRIGGER service, s.r.o. je možné manipulovat se zbraní jenom v „Bezpečném prostoru“, ve střelnici „A“ (střelecký box) a ve střelnici „B“ (v určeném prostoru). Výjimečně může povolit jiný prostor k manipulaci se zbraní Správce střelnice.

Ve společných a veřejnosti přístupných prostorách firmy (společenská místnost s recepcí, učebna, kuřárna, místnost s občerstvením, toalety, chodba mezi střelnicemi) je možné manipulovat pouze se střelivem, ale zásadně ne se zbraní. Střelivo je možné kontrolovat, plnit do zásobníků a rychlo nabíječů nebo je jinak bezpečně ukládat, v žádném případě je však nedávat do zbraně.

3. KRITICKÉ PORUŠENÍ BEZPEČNOSTI

Za kritické porušení bezpečnosti se považuje nezpůsobilost k manipulaci, nebezpečná komunikace a nebezpečná manipulace či střelba.

3.1. Nezpůsobilost k manipulací se zbraněmi nebo ke střelbě

 • zřetelné ovlivnění alkoholem nebo jinými látkami;
 • zřejmé nezvládnutí koordinace těla (rovnováha, ovládání rukou, atd.) z jiných důvodů;
 • evidentní narušení sebeovládání (sebeovládání)

3.2. Nebezpečná komunikace

 • slovní nebo gesty vedené projevy násilí směrem k lidem přítomným v prostorách TS;
 • tyto projevy vedené k sobě samému;
 • výše uvedené projevy k majetku přítomných osob nebo k majetku TS.

3.3. Nebezpečná manipulace se zbraní a se střelivem

 • míření na osoby i nenabitou zbraní;
 • manipulace se zbraní a střelivem, kde je to zakázáno;
 • ohrožování sebe nebo jiných osob nebezpečnou manipulací se zbraní na střelnicích.

3.4. Nebezpečná střelba

 • výstřel jinam, než do prostoru terčů;
 • úmyslné poškozování zařízení střelnice střelbou;
 • výstřel v jiném prostoru, než ve střelnici.

II. ORGANIZACE STŘELBY

1. Obecné podmínky pro střelbu ze zbraní podléhajících registraci

Využít střeleckých a dalších služeb obchodní společnosti TRIGGER service, s.r.o. (dále jen TS) může každý zájemce za splnění následujících podmínek:

 • zákazník (je-li držitelem zbraně) uvede v bezpečném prostoru svoji zbraň do jedné z výše uvedených variant držení a nošení zbraně (viz. kapitola II. bod 1., část a-b);
 • zájemce o střelbu stvrzuje svým podpisem v Knize návštěv střelnice svoje seznámení s tímto provozním řádem a s jeho dodržováním, včetně akceptování bezpečnostního kamerového systému společnosti Trigger Service (dále jen TS) a ceníku;
 • v recepci společnosti TS se zájemce o střelbu prokáže 3) platným dokladem (zbrojní průkaz nebo občanský průkaz, pas, řidičský průkaz);
 • majitel zbraně podléhající registraci se vždy prokáže platným zbrojním průkazem a na požádání předloží průkaz zbraně ke každé přinesené zbrani;
 • příslušníci státních ozbrojených sborů a služeb (– míní se tím záchranné služby, anebo spíše ozbrojené SÍLY, ozbrojené služby podle mého názoru neexistují), kteří mají právo držet a nosit zbraň podle jiného zákona (než zákon o zbraních 119 / 2002 Sb.), se prokazují služebním průkazem (k oprávnění držet a nosit zbraň) a občanským průkazem;
 • děti od 10 do 15 let mohou na střelnici střílet, pokud jsou doprovázeny členem rodiny starším 18 let, který se prokáže jedním z výše uvedených dokladů;
 • zájemce o střelbu, který nevlastní zbrojní průkaz, využije vždy služeb instruktora střelby (společnosti TS nebo jiného občana splňujícího podmínky dle zákona);
 • instruktor seznámí zájemce o střelbu s hlavními pravidly bezpečnosti, prakticky mu předvede aktuální zásady střelby a dbá na bezpečné používání zbraně i střeliva, včetně bezpečné střelby (rozsah předávaných informací instruktorem střelnice TS je stanoven vnitřním předpisem společnosti);
 • ze zapůjčených zbraní společnosti TS je možné střílet pouze originálním a funkcionáři střelnice dodaným střelivem;
 • zásady střelby ve střelnici „A“ a „B“ jsou uvedeny v kapitole III. bodu 2. a 3.;
 • platba za služby společnosti TS se realizuje bezprostředně po střelbě (využití služeb);
 • ve veřejnosti přístupných prostorách je vždy zbraň nošena podle výše uvedeného ustanovení bodu II. 1. a) nebo II. 1. b);
 • důvodem pro ukončení střelby či pobytu v prostorách společnosti TS je hlavně kritické porušení bezpečnosti se zbraní, dále odmítnutí respektovat nebo i přes upozornění funkcionářů střelnice, nerespektování tohoto provozního řádu;
 • společnost TS vítá aktivitu všech zákazníků, kteří vhodně pomohou v prostorách TS dodržovat (např. upozorněním) bezpečnost u střelby, u manipulace se zbraní a se střelivem nebo u chování jiných zákazníků.

2. Hlavní zásady střelby ve střelnici „A“

 • splnit bod 1. kapitoly III. tohoto Provozního řádu (příprava zbraně, evidence, atd.);
 • informovat se na případné aktuální změny ceníku, provoznímu řádu (provozního řádu) a na akce;
 • půjčit si zbraň (nemá-li vlastní) nebo ochranné střelecké pomůcky, atd.;
 • ve střeleckém boxu zákazník vyjme zbraň (také důležité střelecké potřeby), kterou položí na pult hlavní k terčům;
 • osobní věci (např. zavazadla, bunda, atd.) si může odložit na stůl s terči;
 • informovat se na způsob ovládání terčů a využití dalšího materiálu (přelepky, fix, opora);
 • se zbraní se manipuluje výhradně ve střeleckém boxu (stanovišti);
 • 1 střelecký box mohou využívat maximálně 2 lidé, přičemž střílet může jenom 1 z nich, další je v této chvíli mimo střelecký box tak, aby střílejícího nerušil;
 • nejvíce může být ve střelnici „A“ 6 zákazníků a potřebný počet instruktorů TS
 • ve střeleckém boxu se vede střelba ve stoje, z 1 nebo 2 rukou, zpravidla s využitím pultu k odložení zbraně, dále s povinným použitím chráničů sluchu a ochranných brýlí;
 • střelba ve stoje s tasením zbraně z pouzdra je možná po jejím schválení instruktorem;
 • tento způsob střelby může praktikovat jen držitel ZP
 • střelba ve stoje s tasením zbraně z pouzdra je možná jenom, jde-li o pouzdro opaskové a zbraň je v tomto pouzdře umístěna na straně „střílející ruky“;
 • přenášet zbraň z jednoho boxu do druhého je možné jedině po schválení instruktorem střelby (správcem střelnice);
 • zbraň se přenáší do jiného boxu zásadně vybitá (s prázdnou nábojovou komorou, bez zásobníku a s otevřeným závěrem - válcem), za zvýšené pozornosti na směr hlavně;
 • při jakékoliv manipulaci ve střeleckém boxu musí střílející, za dodržení dalších bezpečnostních činností, dbát vždy na směr hlavně k terčům;
 • po ukončení střelby je nutné si uložit zbraň a střelivo k přenesení mimo střelnici již ve střeleckém boxu;
 • střílející zákazník sám odpovídá za bezpečnou manipulaci se zbraní;
 • po ukončení střelby zanechá zákazník zapůjčenou zbraň (nenabitou, hlavní k terči, závěr otevřen, bez zásobníku) a zbylé střelivo (ne v zásobnících, volně nebo ve standardní krabičce) společnosti TS ve střeleckém boxu;
 • zapůjčené zbraně a nespotřebované střelivo odnese z boxu instruktor střelby společnosti TRIGGER service;
 • mimo střelnici je zbraň přenášena skrytě nebo viditelně, viz. 1. a), b). (vlastní zbraň zákazníka – držitele ZP);
 • po ukončení střelby zákazník v recepci uhradí částku za využité služby;
 • při odchodu ze společenské místnosti si může držitel ZP a zbraně upravit v bezpečném prostoru zbraň do stavu v jakém ji chce dále držet nebo nosit.

3. Hlavní zásady střelby ve střelnici „B“

 • splnit bod 1. kapitoly III. tohoto Provozního řádu (příprava zbraně, evidence, atd.);
 • informovat se na případné aktuální změny ceníku, provozního řádu a na akce;
 • půjčit si zbraň (nemá-li vlastní) nebo ochranné střelecké pomůcky, atd.;
 • osobní věci (např. zavazadla, bunda, atd.) si může odložit na stůl s terči;
 • střelnici „B“ mohou využívat maximálně 2 lidé, přičemž střílet mohou současně jedině z místa a ve stejné línii;
 • při střelbě za pohybu může ve střelnici „B“ střílet pouze 1 střelec;
 • nejvíce může být ve střelnici „B“ 6 zákazníků (4 - 5 před palebným prostorem, 2 nebo 1 v palebném prostoru) a případně nutný počet instruktorů TS
 • všichni přítomní ve střelnici „B“ musí mít chrániče sluchu a brýle k ochraně zraku;
 • v této střelnice je možné používat ke střelbě zbraně krátké (do .45 ACP), malorážku (.22 LR) a brokovnici s náboji o velikosti broků do 3 mm;
 • ve střelnici „B“ se manipuluje se zbraní a střelivem v palebném prostoru a to bez nebo s využitím přenosného pultu, přičemž hlaveň zbraně musí být vždy směrována k terčům;
 • se střelivem je možné manipulovat i před palebným prostorem;
 • palebný prostor je dán „Palebnou čárou“ (zelená čára na zemi) a „Čárou ukončení střelby“(červená čára na zemi blíže k terčům);
 • před a za palebný prostor se smí výhradně s vybitou zbraní uloženou v pouzdře (bez zásobníku nebo nábojů ve válci) nebo je zbraň (vybitá, závěr otevřen, zásobník mimo zbraň) odložena na pultě;
 • střelba v různých pozicích a za pohybu s tasením zbraně z pouzdra je možná po jejím předvedení instruktoru střelby a po jeho schválení (hodnotí bezpečnost provedení);
 • střelbu za pohybu a z různých pozic může praktikovat jen držitel ZP
 • střelba je možná, jde-li o pouzdro opaskové (i křížové) a typ ledvinka;
 • po ukončení střelby je nutné si uložit zbraň a střelivo k přenesení mimo střelnici již v palebném prostoru;
 • střílející zákazník sám odpovídá za bezpečnou manipulaci se zbraní;
 • po ukončení střelby zanechá zákazník zapůjčenou zbraň (nenabitou, hlavní k terči, závěr otevřen, bez zásobníku) a zbylé střelivo (ne v zásobnících, volně nebo ve standardní krabičce) společnosti TS na přenosném pultě;
 • zapůjčené zbraně a nespotřebované střelivo odnese ze střelnice instruktor střelby společnosti Trigger Service;
 • mimo střelnici je zbraň přenášena skrytě nebo viditelně, viz. 1. a), b). (vlastní zbraň zákazníka – držitele ZP);
 • po ukončení střelby zákazník v recepci uhradí částku za využité služby;
 • při odchodu ze společenské místnosti si může držitel ZP a zbraně upravit v bezpečném prostoru zbraň do stavu v jakém ji chce dále držet nebo nosit.

4. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ K BEZPEČNOSTI U ZBRANÍ

4.1. Tři hlavní podmínky výstřelu

 • zbraň musí být nabita (zpravidla nábojem)
 • musí být natažen bicí mechanizmus (nebo je to součástí zmáčknutí spouště)
 • člověk musí zmáčknout spoušť (jde o rozhodující podmínku výstřelu)

4.2. Tři hlavní důvody nechtěného výstřelu

 • nebezpečná manipulace se zbraní (prst na spoušti, míření na lidi, atd.)
 • nebezpečná úprava zbraně (konstrukčních bezpečnostních prvků, aj.)
 • neznalost funkce nebo konstrukce zbraně (např. manipulace, technický stav, aj.)

4.3. Tři hlavní zásady bezpečnosti

 • prst mimo spoušť (je to nejúčinnější pojistka)
 • hlavní mířit do „bezpečného“ prostoru (výstřelem by vznikla nejmenší škoda)
 • nedostat část těla před ústi hlavně (např. při nabíjení, přesunu, atd.)

4.4. Tři hlavní mýty o zbraních

 • zbraně zraňují a zabíjejí (ne zbraně, ale lidé)
 • zbraň sama střílí kdy chce (viz. 3 podmínky výstřelu)
 • zbraň vystřelí při pádu nebo při čištění (konstrukční prvky to neumožňují)
3.230.154.90 / 3.230.154.90 / 3.230.154.90 / 3.230.154.90 /