Podmínky k získání zbrojního průkazu

Předchozím i současným zákonem o zbraních a střelivu patří Česká republika mezi 3 země na světě, kde je k získání zbrojního průkazu potřeba absolvovat zkoušku před komisí nebo komisařem. Mezi tyto země patří Česká republika, Slovenská republika a Kanada. Navíc při této jedinečnosti máme ze všech jmenovaných zemí také určitě nejnáročnější obsah zkoušky. I přes různé pohledy na tuto skutečnost zkoušku odborné způsobilosti podporujeme.

TIP: Chcete získat zbrojní průkaz napoprvé?

Absolvujte náš přípravný kurz pro získání Zbrojního průkazu >>

1. Obecné podmínky k získání zbrojního průkazu

Jedná se o šest obecných podmínek, kam patří pobyt v České Republice, stanovený věk, zdravotní způsobilost, svéprávnost, trestní bezúhonnost a spolehlivost.

1.1. místo pobytu na území ČR

 • u občana ČR se jedná o místo trvalého pobytu (dle občanského průkazu);
 • pro cizince se jedná o místo trvalého, přechodného a dlouhodobého pobytu (cizinci ze zemí EU dodají ještě souhlas své země; cizincům mimo země EU a žijícím v ČR, rozhodne o možnosti získat ZP Okresní ředitelství policie České republiky).

1.2. Stanovený věk

 • 21 let (pro všechny skupiny ZP);
 • 18 let - jen skupiny ZP „B“- sport, „C“ – lov; 
 • 16 let („C“ - lov, musí být studentem ve škole nebo učilišti, kde je zařazena výuka myslivosti);
 • 15 let (skupina „B“ – sportovní, musí být člen sdružení, které se zabývá střelbou).

1.3. Zdravotní způsobilost

 • nechat si u svého praktického lékaře vystavit „posudek o zdravotní způsobilosti“;
 • „posudek ...“ praktický lékař vydá za úplatu 50 – 500,- Kč na základě lékařské prohlídky, případně na základě dalších vyšetření (psychologické, atd.), které může cenu zvýšit;
 • praktický lékař vydá žadateli potřebný formulář, který žadatel vyplní a na základě vyšetření doporučí nebo nedoporučí ZP také praktický lékař (formulář lze také získat na internetových stránkách www.mvcr.cz/rady/formulare/zbrane/23.doc).

1.4. Svéprávnost

 • může za sebe jednat;
 • vlastní platný občanský průkaz.

1.5. Trestní bezúhonnost

 • nesmí být pravomocně uznán vinným z trestného činu (činů), vyjmenovaného v zákoně o zbraních č. 119/2002 sb.;
 • výpis z rejstříku trestů žadatel o ZP nepotřebuje (trestní bezúhonnost zjišťuje PČR);
 • cizinci dodají ještě potvrzení své země o beztrestnosti.

1.6. Spolehlivost

 • nesmí prokazatelně nadměrně požívat alkoholické nápoje nebo návykové látky;
 • nesmí svým jednáním představovat nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost;
 • podrobně řeší spolehlivost § 23 zákona 119/2002 o zbraních a střelivu.

2. ODBORNÉ PODMÍNKY k získání zbrojního průkazu

2.1. Příprava ke „Zkoušce z odborné způsobilosti“

Dobře se připravit na zkoušku odborné způsobilosti je nutností. 500 testových otázek je náročných na zapamatování a také na pochopení. Za nejdůležitější část zkoušky pro bezpečnost a do života se zbraní, považujeme prokázání bezpečné manipulace se zbraněmi. Zde je potřeba zvládnout stanovené postupy. Ostrá střelba, zvláště z pistole, si zaslouží také poctivou přípravu. Jsme názoru, že bez zvláštní přípravy zkoušku odborné způsobilosti nelze úspěšně splnit.

Příprava ke zkoušce by měla zahrnovat seznámení s procesem získání zbrojního průkazu, a seznámení se s obsahem přípravy ke zkoušce.

2.1.1. Seznámit se s procesem k získání zbrojního průkazu

 • obsah přípravy ke zkoušce, finanční záležitosti;
 • místo přípravy ke zkoušce (dobrovolné);
 • termín, obsah, možnosti a garance přípravy ke zkoušce (dobrovolné);
 • podání přihlášky na svém Okresním ředitelství policie ČR (na místě vyplnit) + 100 Kč kolek (k dostání na pobočkách České pošty); 
 • termín a místo vykonání zkoušky (na OŘ PČR, zašle nejpozději 10 dnů před zkouškou);
 • nechat se vyfotit (1 fotka) (po vykonání zkoušky);
 • od praktického lékaře nechat potvrdit posudek (dodá tiskopis, až po vykonání zkoušky);
 • odevzdat dokumenty na Okresním ředitelství PČR (protokol o výsledku zkoušky, žádost o vydání ZP, posudek od lékaře, 1 fotografie);
 • vyzvednout na OŘP zbrojní průkaz (po písemném vyzvání).

2.1.2. Seznámit se s obsahem přípravy na zkoušky odborné způsobilosti

 • možnosti přípravy (čas, prostor, vybavení, přístupnost, garance);
 • teoretická část (testové otázky, objasnění, možnost procvičování);
 • manipulace se zbraní (jaké zbraně, postupy manipulace, možnost procvičování);
 • ostrá střelba (vzdálenosti, čas, terč, zbraně, možnost procvičování).


2.2. „Zkouška odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu“

2.2.1. Teoretická část zkoušky odborné způsobilosti

 • test, obsahující 30 otázek ze zákona o zbraních a souvisejících vyhlášek;
 • potřeba získat stanovený počet bodů z testu, dle skupin zbrojního průkazu;
 • podrobně je uvedeno v zákoně o zbraních a střelivu a vyhláškách (viz. tabulka).

2.2.2. Praktická část zkoušky odborné způsobilosti

2.2.2.1. Manipulace se zbraní (zbraněmi)

 • umět zkontrolovat zbraň (zbraně) zda není nabita a uvést ji do bezpečného stavu;
 • umět připravit zbraň (zbraně) ke střelbě, „odstřílet“ školním nábojem, ukončit „střelbu“;
 • umět odstranit drobné závady u zbraně (zbraní), které při střelbě mohou vzniknout;
 • umět rozebrat a složit zbraň (zbraně) k čištění nebo kontrole technického stavu.

2.2.2.2. Ostrá střelba na terč

 • zasáhnout 4 x z 5 ran, hodnocené části terče (kruhy);
 • vzdálenost terče pro pistoli je 10 nebo 15 metrů (podle skupin);
 • vzdálenost terče pro pušky (malorážka, brokovnice) je 25 metrů, terč malorážkový.

3. PROCESNÍ PODMÍNKY k získání zbrojního průkazu

 • seznámit se s obecnými a odbornými podmínkami získání zbrojního průkazu;
 • na svém Okresním ředitelství policie (dále jen OŘP) si vyzvednout formulář přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti, seznámit se s termínem zkoušky a přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti na místě vyplnit a podat (nebo jindy) + 100 Kč kolek (k dostání na pobočkách České pošty);
 • OŘP informuje o termínu zkoušky na místě nebo doručí termín a místo poštou, nejpozději 10 dnů před termínem zkoušky;
 • seznámit se s místem pro přípravu ke zkoušce (např. střelecké centrum), cenami, termínem a podrobným obsahem přípravy s důrazem na garanci;
 • absolvovat přípravu ke zkoušce odborné způsobilosti;
 • nechat se vyfotit (vzor „Občanský průkaz“, 1 fotka);
 • absolvovat zkoušku odborné způsobilosti (obdrží „Osvědčení o vykonání zkoušky“);
 • nechat si potvrdit u svého praktického lékaře „Posudek ...“;
 • vyplnit formulář „Žádost o vydání zbrojního průkazu“ (obdrží v den zkoušky ve Střeleckém centru, na OŘP nebo na internetu);
 • připravit dokumenty k odevzdání na OŘP (1 x „Osvědčení ...“; 1 x „Žádost o vydání ZP“; 1 x „Posudek ...“ od lékaře; 1 x foto);
 • odevzdat dokumenty na OŘP;
 • na výzvu (dopisem) OŘP si vyzvednout zbrojní průkaz.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY k získání zbrojního průkazu

4.1. Před zkouškou

 • podání přihlášky ke zkoušce na PČR: 100,- Kč (kolek) 
 • praktická příprava ke zkoušce (manipulace, ostrá střelba) 1.500,- Kč + střelivo
 • fotografie 100,- Kč

4.2. Zkouška

 • provedení zkoušky 1.300,- Kč
 • odměna zkušebního komisaře 600,- Kč

4.3. Po zkoušce

 • potvrzení posudku od lékaře 50 – 500,- Kč

4.4. Při vydání ZP na OŘP

 • 700,- Kč za každou skupinu zbrojního průkazu (A,B,C,D,E) 700 – 3.500,- Kč

4.5. Příklady celkové ceny (orientačně)

4.5.1. Jen krátká zbraň

 • podání přihlášky ke zkoušce na PČR: 100,- Kč (kolek)
 • příprava ke zkoušce, praktická (dobrovolné) 1.500,- Kč
 • 1 fotografie 100,- Kč
 • zkouška odborné způsobilosti 1.300,- Kč
 • odměna zkušebnímu komisaři při zkoušce 600,- Kč
 • potvrzení posudku od svého praktického lékaře 500,- Kč
 • při vydání ZP na OŘ PČR za 1 skupinu např. „D“ nebo „E“ 700,- Kč (kolek)
 • celkem 4.800,- Kč

4.5.2. Nejčastější varianta

 • podání přihlášky ke zkoušce na PČR: 100,- Kč (kolek)
 • příprava ke zkoušce, praktická (dobrovolné) 1.500,-Kč
 • 1 fotografie 100,- Kč
 • zkouška odborné způsobilosti 1.300,- Kč
 • odměna zkušebnímu komisaři při zkoušce 600,- Kč
 • potvrzení posudku od svého praktického lékaře 500,- Kč
 • při vydání ZP na OŘ PČR se za 2 skupiny např. „B“ a „E“ platí 1.400,- Kč (kolek)
 • celkem 5.500,- Kč
3.230.154.90 / 3.230.154.90 / 3.230.154.90 / 3.230.154.90 /