Zpracování osobních údajů zákazníka

  • Domů
  • Zpracování osobních údajů zákazníka

Jsme velmi rádi, že jste využili našich služeb a zakoupili naše dárkové poukazy. Před odesláním objednávky prosíme o pečlivé přečtení informací o zpracování Vašich osobních údajů společností TRIGGER service s.r.o.

Společnost TRIGGER service, s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“.

Společnost TRIGGER service s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí budou poskytnuty, v tomto rozsahu:

Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, IČ, DIČ)

Kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefonní číslo)

Informace o nákupních zvyklostech

IP adresa

 

 

 

Společnost TRIGGER service s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem splnění smluvního závazku společnosti  TRIGGER service s.r.o. poskytnout Vám zboží a služby, které jste se rozhodli zakoupit na našem webovém portálu www.triggerservice.cz.

V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude společnost TRIGGER service s.r.o. dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, informujících o zboží a službách společnosti TRIGGER service s.r.o. a jejich obchodních partnerů. Tento souhlas máte právo kdykoli odvolat.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost TRIGGER service s.r.o. má tedy možnost zasílat Vám, i bez Vašeho souhlasu, nabídky obdobného zboží a služeb, které jste u nás zakoupili, a to na email, který jste nám poskytli. Zasílání těchto nabídek můžete kdykoli odmítnout. Každý zákazník má při zaslání každé jednotlivé nabídky možnost zdarma odmítnout souhlas se zasíláním těchto nabídek na poskytnutý email, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Zasílání těchto nabídek na poskytnutý email můžete odmítnout také již nyní, a to kliknutím na tento odkaz – „odmítnutí zasílání novinek“.

Správcem Vašich osobních údajů bude společnost TRIGGER service s.r.o.

Název: TRIGGER service s.r.o.

Registrována: Krajským soudem v Brně, spisová značka C 52473 

Sídlo a kontaktní adresa: Kotlářská 989/51a, Brno - Veveří, PSČ 602 00

IČ: 276 93 406

DIČ: CZ27693406

Telefon: +420 541 218 197

Email: info@triggerservice.cz

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na e-mailové adrese: gdpr@triggerservice.cz.

Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou třetích osob, pomocí kterých zajišťujeme dodání a realizaci zboží a služeb, které si u nás zakoupíte.

Jedná se především o doručovací společnosti, pokud si zvolíte doručení zboží prostřednictvím některé z těchto třetích osob. V tomto případě budou Vaše osobní údaje předávány vybrané doručovací společnosti v minimálním rozsahu, nutném pro splnění smlouvy – doručení zboží.

Příjemcem Vašich osobních údajů bude v tomto případě, dle Vaší volby, kurýrní společnost:

a) PPL CZ s.r.o., IČ: 25194798, se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany;

 

Dále budou Vaše osobní údaje předány v minimálním rozsahu, nutném pro splnění smlouvy, jednotlivým dodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťujeme realizaci jednotlivých zážitků.

V poslední řadě budou Vaše osobní údaje předány IT specialistům, zajišťujícím provoz našeho webového portálu www.triggerservice.cz.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu tří let ode dne, kdy u nás zakoupíte naše zboží nebo služby.

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností TRIGGER service s.r.o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech:

1) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti od společnosti TRIGGER service s.r.o. informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:

a) účely zpracování;

b) kategorie dotčených osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

e) existence práva požadovat od společnosti Trigger service s.r.o. opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www:https://www.uoou.cz.;

g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je společnost TRIGGER service, s.r.o. nezískala od Vás;

h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

2) právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost TRIGGER service s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

3) právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost TRIGGER service s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;

d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na společnost TRIGGER service, s.r.o., jako na správce, vztahuje;

f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

4) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby společnost TRIGGER service s.r.o. omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost TRIGGER service s.r.o. mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit;

b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;

c) pokud společnost TRIGGER service s.r.o. již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti TRIGGER service s.r.o. převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

5) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo, získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a společnostiTRIGGER service s.r.o., a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost TRIGGER service s.r.o. bránila, a to v případě, že:

a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a

b) zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo společností TRIGGER service s.r.o. správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

6) právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, společnost TRIGGER service s.r.o. nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

7) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www:https://www.uoou.cz.

 

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, obsažené v tomto dokumentu, si můžete kdykoli znovu přečíst na našem webovém portálu www.triggerservice.cz.